Selections & Winners

Winter 2019 WINNERS


Best Narrative Short:                  “  Somewhere In The Grey  ”  Dir.  Jamal Womble & Jamal Akakpo

Best Documentary Short:            “  Home Restaurant  ”  Dir.  Eda Benjakul

Best Animated Short:                  “  Pink & Blue  ”  Dir.  James Parris

Best Student Short:                     “  Focus  ”  Dir.  Ifeanyi Ezieme

Best Foreign Short:                     “  Muzi  ”  Dir.  Yiting Gao

Best Experimental Short:            “  Drinking Water  ”  Dir.  Johann Rashid

Best Music Video:                       “  Toilet  ”  Dir.  Rona Soffer

Best Commercial:                       “  N/A  ”  Dir.  N/A

Best Short Script:                        “  The Scarecrow  ”  by  Gemma Paul

Honorable Mention:                    “  Last Man Standing  ”  by  Jeff Woodard
Winter 2019 SELECTIONS


“  Animal  ”  Dir.  Patrick Hodgson

“  Caroline  ”  Dir.  Sang Ma

“  Drinking Water  ”  Dir.  Johann Rashid

“  Focus  ”  Dir.  Ifeanyi Ezieme

“  Hello, Say  ”  Dir.  Guy Zimmerman

“  Home Restaurant  ”  Dir.  Eda Benjakul

“  Hurricane Forecast  ”  Dir.  Julianna Robinson

“  I Am Evelyn Rose  ”  Dir.  Becca Flinn-White

“  Laundrette Blues  ”  Dir.  Anthony Calderella

“  Muzi  ”  Dir.  Yiting Gao

“  Odd Bird  ”  Dir.  Katy Dore

“  Pink & Blue  ”  Dir.  James Parris

“  Safety First  ”  Dir.  Shane Connor

“  Sidepiece  ”  Dir.  Teddy Tenebaum

“  Somewhere In The Grey  ”  Dir.  Jamal Womble & Jamal Akakpo

“  Sweet Sixteen  ”  Dir.  Yan Yu

“  The Turtle Light  ”  Dir.  Rachel Pollack

“  Toilet  ”  Dir.  Rona Soffer